Ogłoszenie z dnia 2016-01-25 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci ks w Łupiance Starej i Płonce-Kozłach [2016]

Data 2016-01-25
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci ks w Łupiance Starej i Płonce-Kozłach [2016]

Znak: P.6220.2.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na uwadze art. 61 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 49 KPA i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 19 stycznia 2016 r. na żądanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Łupiance Starej i Płonce-Kozłach. Inwestycja będzie realizowana w obrębach geodezyjnych Łupianka Stara, Łupianka Nowa, Płonka-Strumianka i Płonka-Kozły.

Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą się zapoznać w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 (pokój nr 306) w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi
i zastrzeżenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-01-25

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-01-25

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-01-25