Ogłoszenie z dnia 2016-03-29 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - WWK (punkt zbierania złomu)

Data 2016-03-29
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - WWK (punkt zbierania złomu)

Znak: P.6220.4.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 49 KPA i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 marca 2016 r. na wniosek Warsztatów Wagonów Kolejowych w Łapach Stanisław Jacek Łapiński zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania złomu na działkach nr 372/49 i 372/52 położonych w Łapach przy ulicy Nilskiego-Łapińskiego.

Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą się zapoznać w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 (pokój nr 306) w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi
i zastrzeżenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-03-29

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-03-29

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-03-29