Ogłoszenie z dnia 2016-05-13 Obwieszczenie o wydanej decyzji i postanowieniu - GMINA (budowa ulicy Nilskiego-Łapińskiego) 2016

Data 2016-05-13
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji i postanowieniu - GMINA (budowa ulicy Nilskiego-Łapińskiego) 2016

Znak: P.6220.5.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz na podstawie art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 maja 2016 r.  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Nilskiego-Łapińskiego w Łapach od skrzyżowania z ulicami: Wodociągową, Piękną i Graniczną wraz z przedłużeniem do ulicy Długiej, obejmującej odcinek o łącznej długości ok. 1,35 km.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Gminy Łapy z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 306 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem, w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że w dniu 05 maja 2016 r. zostało wydane Postanowienie znak: P.6220.5.2016, na podstawie którego Burmistrz Łap nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Na postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, a także z w/w postanowieniem w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Z-ca Burmistrza Łap Wiesław Kamieński

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-05-13

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-05-17

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-05-17