Ogłoszenie z dnia 2016-05-18 Obwieszczenie o wydanej decyzji - WWK (punkt zbierania złomu) 2016

Data 2016-05-18
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - WWK (punkt zbierania złomu) 2016

Znak: P.6220.4.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 49 KPA zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania złomu na działkach nr 372/49 i 372/52 położonych w Łapach przy ulicy Nilskiego-Łapińskiego.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Warsztatów Wagonów Kolejowych w Łapach z dnia 16 marca 2016 r.

Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 306 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 306.

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: .

Data wytworzenia: 2016-05-18

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-05-18

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-05-18