Ogłoszenie z dnia 2016-05-25 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - KONTRAST [2016]

Podmiot ogłaszający Miasto i Gmina Łapy
Data 2016-05-25
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - KONTRAST [2016]

Znak: P.6220.6.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na uwadze art. 61 § 1 oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. na żądanie KONTRAST Krzysztof Koc zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji stalowej po budynku warsztatowo-produkcyjno-magazynowym - na potrzeby Centrum Logistycznego z terminalem kontenerowym wraz z przyległym terenem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (po byłych ZNTK w Łapach). Wniosek został skorygowany w dniu 18 maja b.r.

Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą się zapoznać w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 pok. nr 306 w godzinach pracy urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z-ca Burmistrza Wiesław Kamieński

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2016-05-25

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-05-25

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-05-25