Ogłoszenie z dnia 2016-06-24 Obwieszczenie o wydanej decyzji - KONTRAST, umorzenie [2016]

Podmiot ogłaszający Miasto i Gmina Łapy
Data 2016-06-24
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - KONTRAST, umorzenie [2016]

Znak: P.6220.6.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz na podstawie art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 czerwca 2016 roku została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji stalowej po budynku warsztatowo-produkcyjno-magazynowym wraz z przyległym terenem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (po byłych ZNTK w Łapach) - na potrzeby Centrum Logistycznego
z terminalem kontenerowym. Teren przedsięwzięcia obejmował działki nr 372/44, 372/46, 372/48, 381/3, 1310/3, 380/3, 379/3, 378/3, 377/3, 376/3, 375/3, 374/3, 373/3, 464, 463/2, 409/1, 398/1, 397, 396, 399/1 ,402, 404/2, 401, 403/2, 400/2, 395/2, 394/2, 393/2, 392/2, 372/45 i 372/47 oraz działki z udziałem drogowym nr 372/19, 372/20, 372/28, 372/36, 230/50, 468/3 i 468/5 położone
w Łapach w rejonie ulicy Nilskiego-Łapińskiego.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek KONTRAST Krzysztof Koc z dnia 28 kwietnia 2016 r., skorygowany w dniu 18 maja b.r.

Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 306 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-06-24

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-06-24