Ogłoszenie z dnia 2016-06-27 Obwieszczenie o wydanej decyzji - dom kultury w Łapach [2016]

Podmiot ogłaszający Miasto i Gmina Łapy
Data 2016-06-27
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - dom kultury w Łapach [2016]

Znak: P.6220.8.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 czerwca 2016 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie z nadbudową i przebudową budynku użyteczności publicznej na cele kulturalno-edukacyjne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu, w tym rozbiórką budynku mieszkalnego i kolidującej infrastruktury; inwestycja będzie realizowana na działkach nr 1356, 1355, 1053, 1329/18, 1358 i 412 położonych w Łapach przy ulicy Głównej.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Gminy Łapy z dnia 24 maja 2016 r.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-06-27