Ogłoszenie z dnia 2016-06-27 Obwieszczenie o wydanej decyzji - GMINA, plaża w Uhowie [2016]

Podmiot ogłaszający Miasto i Gmina Łapy
Data 2016-06-27
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - GMINA, plaża w Uhowie [2016]

Znak: P.6220.8.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 czerwca 2016 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu plaży na terenie działek nr 748, 737, 74/3, 77/1, 78/3, 78/5, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/6 i 83/8 położonych w Uhowie wraz z budowlami i budynkami towarzyszącymi oraz obiektami małej architektury i infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Gminy Łapy z dnia 16 maja 2016 r.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-06-27