Ogłoszenie z dnia 2016-07-22 Obwieszczenie o wydanej decyzji - WWK (gazy techniczne) 2016

Data 2016-07-22
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - WWK (gazy techniczne) 2016

Znak: P.6220.10.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam, że w dniu 22 lipca 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zgazowania ciekłego tlenu i argonu oraz wiaty z instalacją rozprężania acetylenu z wiązek butlowych wraz z przyłączami gazów do instalacji zakładowej na działce 372/35 położonej w Łapach przy ulicy Nilskiego-Łapińskiego 29.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Warsztatów Wagonów Kolejowych w Łapach z dnia 14 czerwca 2016 r.

Zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 306.

 

Z-ca Burmistrza Wiesław Kamieński

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-07-22

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-07-22