Ogłoszenie z dnia 2016-08-19 Zapytanie ofertowe - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łapy w 2016 r.

Data 2016-08-19
Tytuł Zapytanie ofertowe - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łapy w 2016 r.

OŚ.6235.1.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.Zamawiający: Urząd Miejski w Łapach, 18-100 Łapy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 zaprasza do złożenia ofert do zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łapy w 2016 r.”:

 

2. Przedmiot zamówienia:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łapy w 2016 r.” w ilości około 2465 m2 33,28 Mg.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

 

a) Zbiórka, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu Gminy Łapy w ilości szacunkowej 2465 m2 33,28 Mg. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.1973) – „Karta przekazania odpadu”.

Przyjęto do obliczenia wagę 13,5 kg na 1 m2 wyrobów zawierających azbest.

Ilość punktów adresowych na terenie Gminy Łapy około 11. Ilość wyrobów zawierających azbest może ulec zmianie.

Szczegółowy wykaz posesji zawiera załącznik do umowy (zostanie przekazany wykonawcy po podpisaniu umowy).

c) Usługi Wykonawca świadczyć będzie własnym sprzętem i przy pomocy własnych materiałów.

d) Zaplecze dla prowadzonej działalności Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i na własny koszt.

e) Wykonawca zobowiązany jest ustalić z właścicielami posesji termin wykonania prac.

Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej harmonogram realizacji zadania zawierający termin wykonania prac na poszczególnych posesjach uzgodniony z właścicielami (posiadaczami) nieruchomości.

f) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej nieruchomości, z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac – w formie elektronicznej.

g) Ważenie wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji przy odbiorze z nieruchomości. Okoliczność zważenia wyrobów i ich waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność, pracownika Zamawiającego oraz właściciela (posiadacza) nieruchomości.

h) Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu) sporządzony w dwóch egzemplarzach: dla odbierającego wyroby zawierające azbest celem przekazania do Urzędu Miejskiego w Łapach , drugi dla właściciela nieruchomości.

i) Udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko - miejsce unieszkodliwiania (karta przekazania odpadu na składowisko) kopia karty (do wglądu oryginały) przekazania odpadów zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973), oryginały kart przekazania odpadów dostarczone zostaną właścicielom nieruchomości wymienionym w załączniku do umowy.

j) Oświadczenie Wykonawcy zadania o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z §8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

k) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zderzeń i wypadków, a także za zniszczenia własności prywatnej spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

l) Wykonawca w ramach ceny ofertowej m. in. winien zapewnić także:

-organizację poszczególnych etapów związanych z wykonywaniem usługi i zabezpieczenie placu, na którym usługa jest wykonywana,

-oczyszczenie terenu z azbestu i pyłu azbestowego oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

ł) Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wskazane w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ww. ustawy.

 

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

a) Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi)

b) Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Przy demontażu wyrobów zawierających azbest wykonawca prac jest zobowiązany do zachowania wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz postępowania z wyrobami zawierającymi azbest;

 

c) Wykonawca zobowiązany jest wykonać, załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest zdemontowanych oraz składowanych na terenie Gminy Łapy wskazanych przez Zamawiającego nieruchomościach zakwalifikowanych do udziału w programie, sukcesywnie począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia 14 października 2016 roku;

 

d) Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac;

 

e) Planowana do usunięcia lub demontażu ilość wyrobów zawierających azbest (m2) może ulec zmianie. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

 

3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 14.10.2016 r.

4. Okres gwarancji: nie dotyczy.

5. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

6. Inne istotne warunki zamówienia.

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r., poz. 21 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250);

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232);

- ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.);

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

-Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Łapach, 18-100 Łapy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 pok. 103 (sekretariat) lub e-mailem na adres: sekretariat@um.lapy.pl do dnia 26.08.2016 r. do godz. 1000.

8. Warunki płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury.

 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Małgorzata Łapińska – inspektor referatu ochrony środowiska UM Łapy,

tel. 85 7152251 wew. 509, e-mail: malgorzata.lapinska@um.lapy.pl

 

Anna Krysztopik - kierownik referatu ochrony środowiska UM Łapy,

tel. 85 7152251 wew. 504, e-mail: anna.krysztopik@um.lapy.pl

 

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę, należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

11. W załączeniu formularz oferty;

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-08-19

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-08-19