Ogłoszenie z dnia 2016-09-02 Obwieszczenie - PZD (przebudowa dróg powiatowych - art. 10 KPA + postanowienie) 2016

Data 2016-09-02
Tytuł Obwieszczenie - PZD (przebudowa dróg powiatowych - art. 10 KPA + postanowienie) 2016

Znak: P.6220.11.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 10 i 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam, że zgromadzono pełen materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1529B Płonka Kościelna – Płonka-Matyski oraz drogi powiatowej Nr 1528B w Płonce Kościelnej wraz ze zjazdami oraz przebudową, rozbiórką i budową infrastruktury technicznej i przepustów. Inwestycja obejmuje odcinki dróg o łącznej długości około 2,14 km.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku z dnia 01 sierpnia 2016 r.

Jednocześnie informuję, że w dniu 31 sierpnia b.r. zostało wydane Postanowienie znak: P.6220.11.2016, na podstawie którego Burmistrz Łap nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, co równa się zwolnieniu z obowiązku sporządzenia raportu dla tej inwestycji.

Informuję, że Strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym, w tym z wydanym postanowieniem oraz z niezbędną dokumentacją sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ciągu 7 dni (licząc od dnia doręczenia) w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 (pok. nr 306) w godzinach pracy Urzędu. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w organie I-ej instancji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-09-05

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-09-05