Ogłoszenie z dnia 2016-09-14 Obwieszczenie o wydanej decyzji - ECOLETTE (umorzenie) 2016

Data 2016-09-14
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - ECOLETTE (umorzenie) 2016

Znak: P.6220.12.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku przetwórczo-produkcyjnego do produkcji palet kartonowych wraz z częścią administracyjno-biurową na potrzeby firmy oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w obrębie działek nr 102/12 i 102/19 położonych w Łapach-Łynkach na terenie podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek ECOLETTE Sp. z o.o. z dnia 11 sierpnia 2016 r. Decyzja stała się ostateczna w dniu 10 września b.r.

Zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy Urzędu
w pokoju nr 306.

Z-ca Burmistrza Łap Wiesław Kamieński

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-09-14

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-09-14