Ogłoszenie z dnia 2016-09-23 XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2016-09-23
Tytuł XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu 30 września 2016r. (piątek) o godz.11.00 w sali Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach
 4. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury i Biblioteki  za I półrocze 2016r.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo- Gospodarcza)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Łap (Komisja wiodąca: Komisja Rewizyjna)
 8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski
 11. Przyjęcie protokołu nr XXIII/16 z sesji Rady Miejskiej.
 12. Zakończenie obrad.

Posiedzenie wspólne komisji odbędzie się w dniu 28.09.2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen W. Sikorskiego 24.

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury i Biblioteki  za I półrocze 2016r.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

 

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.1446 ) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.              

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-09-23

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-09-23