Ogłoszenie z dnia 2016-09-27 Obwieszczenie o wydanej decyzji - PZD (przebudowa dróg powiatowych) 2016

Data 2016-09-27
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - PZD (przebudowa dróg powiatowych) 2016

Znak: P.6220.11.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26 września 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1529B Płonka Kościelna - Płonka-Matyski oraz drogi powiatowej Nr 1528B w Płonce Kościelnej wraz ze zjazdami oraz przebudową, rozbiórką i budową infrastruktury technicznej i przepustów. Inwestycja obejmuje odcinki dróg o łącznej długości około 2,14 km.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg z dnia 01 sierpnia 2016 r.

Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem, w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-09-27

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-09-27