Ogłoszenie z dnia 2016-10-21 XXV sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2016-10-21
Tytuł XXV sesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu  28 października 2016r. (piątek) o godz.10.00 w sali Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (lokal Sikorskiego 30 m. 1). (Komisja Finansowa)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 230/116 – Leśna, 230/119 – teren przy dworcu, nabycie od PKP) - (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości (działka nr 180/7 ul. Krańcowa,) - (Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/138/15 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego - (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 - (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. - (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Rozpatrzenie wniosku o przyjęcie przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017, sołectwa Uhowo II - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Łapach celem wniesienia mienia zlikwidowanego zakładu (przedsiębiorstwa) jednym aportem do istniejącej gminnej spółki - (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapy - (Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Łapy - (Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łapy - (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Łap – (Komisja Rewizyjna)
 19. Informacja Przewodniczącego Rady na temat oświadczeń majątkowych radnych za 2015 rok.
 20. Informacja Burmistrza Łap na temat oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2015 rok.
 21. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski
 24. Przyjęcie protokołu nr XXIV/16 z sesji Rady Miejskiej.
 25. Zakończenie obrad.

 

Terminy posiedzeń komisji:

Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu24.10.2016 r. (poniedziałek) g.17.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Łapach

Komisja Finansowo - Gospodarcza26.10.2016 r.(środa) g.16.00 – Zakład Usług Komunalnych       w Łapach, ul. Mostowa 9, g.17.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Łapach

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 24.10.2016 r. (poniedziałek) g. 16.30 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Łapach

Komisja Rewizyjna28.10.2016 r. (piątek) g.9.30 – sala szkoleniowo-biznesowa w Inkubatorze Przedsiębiorczości

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.1446 ) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-10-26

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-10-21