Ogłoszenie z dnia 2016-11-18 - XXVI sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2016-11-18
Tytuł XXVI sesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu 25 listopada    2016r.(piątek) o godz.10.00 w sali Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Łapach (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy MiG Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2017(Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców MiG Łapy (Komisja wiodąca : Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Łapach przy ul. Leśnikowskiej 54 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Pierwsze czytanie projektu budżetu gminy na 2017 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski
 13. Przyjęcie protokołu nr XXV/16 z sesji Rady Miejskiej.
 14. Zakończenie obrad.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.1446 ) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.              

 

 • Posiedzenie wspólne komisji odbędzie się w dniu 23 listopada (środa) 2016r. o godz. 16.30  w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej.

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
 2. Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2017 rok.
 3. Informacja nt. realizacji funduszu sołeckiego w 2016r.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-11-18

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-11-18