Ogłoszenie z dnia 2016-12-14 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Data 2016-12-14
Tytuł Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Znak: P.6722.1.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

 

         Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Łapach Uchwały Nr XIX/176/16 z dnia 31 marca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta i gminy Łapy oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowych zmian dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Tekst uchwały wraz z załącznikami graficznymi jest opublikowany w BIP-e organu na stronie http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/ w sekcji: Rada Miejska>Uchwały>2016.

Zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski dotyczące zmian planów oraz prognozy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 - w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Wnioski mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@um.lapy.pl

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Łap.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-12-14

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-12-14