Ogłoszenie z dnia 2016-12-14 - XXVIII sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2016-12-14
Tytuł XXVIII sesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu 21 grudnia   2016r.(środa) o godz.10.00 w sali Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie MiG Łapy na 2017 rok (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łapy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów jej płatności oraz zwolnienia (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2017-2020 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Drugie czytanie projektu budżetu gminy na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Łapach na 2017 rok.
 12. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 2016 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski
 16. Przyjęcie protokołu nr XXVI/16 i nr XXVII/16 z sesji Rady Miejskiej.
 17. Zakończenie obrad.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.1446 ) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.              

 

 • Posiedzenie wspólne komisji odbędzie się w dniu 19 grudnia (poniedziałek) 2016r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół w Płonce Kościelnej.

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
 2. Drugie czytanie projektu budżetu na 2017 rok.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Ustalenie planu pracy komisji na 2017r.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-12-14

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-12-14