Ogłoszenie z dnia 2016-12-22 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - GMINA (centrum przesiadkowe) 2016

Data 2016-12-22
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - GMINA (centrum przesiadkowe) 2016

Znak: P.6220.14.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09 grudnia 2016 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Przesiadkowego w Łapach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu, w tym rozbiórką istniejącego budynku dworca kolejowego i budową nowego; inwestycja planowana jest do realizacji na działkach nr 230/87, 230/91, 230/92, 230/111, 230/112 i części działki nr 645 położonych w Łapach w rejonie ulicy Sikorskiego.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Gminy Łapy z dnia 24 listopada 2016 r.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-12-22

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-12-22