Ogłoszenie z dnia 2016-12-30 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - DPS w Uhowie 2016

Data 2016-12-30
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - DPS w Uhowie 2016

Znak: P.6220.16.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 grudnia 2016 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

-         wymianie źródeł światła na energooszczędne (typu LED),

-         modernizacji układu technologicznego dostarczającego do budynku ciepłą wodę zużywaną na potrzeby centralnego ogrzewania i w formie ciepłej wody użytkowej,

-         montażu ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 20 kW,

-         kompleksowej termoizolacji obiektu.

Inwestycja będzie realizowana na działce nr 339/4 położonej w Uhowie przy ulicy Surażskiej 67, w granicach której zlokalizowany jest Dom Pomocy Społecznej.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek DPS w Uhowie z dnia 20 grudnia 2016 r.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-12-30

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-12-30