Ogłoszenie z dnia 2017-01-05 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - szpital w Łapach 2016

Data 2017-01-05
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - szpital w Łapach 2016

Znak: P.6220.15.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05 stycznia 2017 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Bloku Operacyjnego
z Oddziałem Chirurgicznym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, centralnej Sterylizatorni i Pracowni Endoskopii na cele ochrony zdrowia, która będzie realizowana jako dobudowa, połączona z istniejącym budynkiem szpitala na działce nr 715/4 położonej w Łapach przy ulicy Janusza Korczaka 23 wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łapach z dnia 19 grudnia 2016 r.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-01-05

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-01-05