Ogłoszenie z dnia 2017-01-12 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - Biblioteka w Łapach 2017

Data 2017-01-12
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - Biblioteka w Łapach 2017

Znak: P.6220.18.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 stycznia 2017 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową i remontem budynku Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1263/33, 1266/4 i 1266/10 położonych w Łapach przy ulicy Nowy Rynek 15.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Gminy Łapy z dnia 29 grudnia 2016 r.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Z-ca Burmistrza Wiesław Kamieński

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-01-12

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-01-12