Ogłoszenie z dnia 2017-03-24 - XXXI sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2017-03-24
Tytuł XXXI sesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu 31 marca 2017r. (piątek) o godz.10.00 w sali Ośrodka Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapy, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I dla uczniów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych, które są prowadzone przez Gminę Łapy, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Łapy na lata 2014 – 2021(Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu MOPS w Łapach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 12 lutego 2015r. poz.442) Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 9. Sprawozdanie z działalności MOPS za 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/64/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość okresowych stypendiów sportowych Gminy Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Łapy w 2017 roku (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu (budynek dworca) (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu (budynek dworca), (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo- Gospodarcza)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Nowowiejska; Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2016-2019 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP w Uhowie na wykonanie bieżących prac remontowych i serwisowych samochodu ratowniczo- gaśniczego Jelcz 010 (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej(Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 19. Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Łapach.
 20. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski
 23. Przyjęcie protokołu nr XXX/17 z sesji Rady Miejskiej.
 24. Zakończenie obrad.

 

Terminy posiedzenia komisji:

 

27 marzec (poniedziałek) br. godz.15.30 – Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu.

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
 2. Sprawy różne i wolne wnioski
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

 

29 marzec(środa) br. godz. 16.30    – Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
 2. Sprawy bieżące
 3. Sprawy różne i wolne wnioski
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

 

29 marzec (środa) br. godz. 17.00     – Komisja Finansowo – Gospodarcza

Tematyka posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Łapach.
 2. Omówienie działalności MOPS w Łapach
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

 

Posiedzenia Komisji odbędą się w sali Ośrodka Przedsiębiorczości ul. Gen. W. Sikorskiego 22A

 

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.1446 ze zm. ) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.    

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-03-24

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-03-24