Ogłoszenie z dnia 2017-07-03 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę ulicy Letniej

Data 2017-07-03
Tytuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę ulicy Letniej

AR.6740. 3. 23. 2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Łap złożonego w dniu 19.04.2017 r., doprecyzowanego w dniu 29.06.2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę ulicy Letniej (Nr 106501B drogi gminnej), w Gminie Łapy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na działkach o numerach ewidencyjnych: 226, 113/5, 117/3 obręb 5 Gąsówka Osse Bagno; 1365, 1366, 1367, 1377, 88, 57/2, 93/4, 92/4, 91/4, 89/1, 85/3, 83/1 obręb 2 Łapy II, gmina Łapy.

Zakres robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym obejmuje: budowę nawierzchni jezdni, przebudowę i budowę chodników i zjazdów, budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb Gąsówka Osse Bagno, j. ewid. gm. Łapy:

- nr geod. 113/3 na działki nr 113/5 i 113/4

- nr geod. 117/1 na działki nr 117/3 i 117/4

 

Obręb Łapy II, j. ewid. gm. Łapy:

- nr geod. 57 na działki nr 57/2 i 57/1, 57/3

- nr geod. 93/2 na działki nr 93/4 i 93/3, 93/5

- nr geod. 92/1 na działki nr 92/4 i 92/3, 92/5

- nr geod. 91/1 na działki nr 91/4 i 91/3, 91/5

- nr geod. 89 na działki nr 89/1 i 89/2

- nr geod. 85/1 na działki nr 85/3 i 85/4

- nr geod. 83 na działki nr 83/1 i 83/2.

 

Działki do przejęcia w pas drogi gminnej nr 106501B ulicy Letniej:

Nr 113/5, 117/3 obręb 5 Gąsówka Osse Bagno; 57/2, 93/4, 92/4, 91/4, 89/1, 85/3, 83/1 obręb 2 Łapy II, gmina Łapy.

 

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 05.07.2017 r. do dnia 19.07.2017 r.

W terminie do dnia 26.07.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2017-07-03

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-07-03

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-07-03