Ogłoszenie z dnia 2017-09-21 - XXXVII sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2017-09-21
Tytuł XXXVII sesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu  28 września 2017r. (czwartek) o godz.10.00 w sali  Ośrodka  Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury i Biblioteki za I półrocze 2017r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Łapach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. M. Kopernika w Łapach (Komisja wiodąca: Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łupiance Starej (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. H. Kołłątaja w Uhowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. H. Kołłątaja w Uhowie (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Łapach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia)
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/176/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31.03 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działka PKP przy dworcu kolejowym (przy rampie) (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (ul. Puchalskiego; Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości w dzierżawę ( ul. Sikorskiego przy schronie; Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Łapy od Powiatu Białostockiego prowadzenia i finansowania zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2352B na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do istniejącego chodnika w ul. Żwirki i Wigury w kierunku ul. Grzybowej - budowa chodników (Gm. Łapy)"(Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2017-2020 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla SP ZOZ w Łapach (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 19. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski
 22. Przyjęcie protokołu nr XXXVI/17z sesji Rady Miejskiej.
 23. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.1446 ze zm. ) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.              

                                                                    

 • Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 26 września (wtorek)br. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24.

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury i Biblioteki za I półrocze 2017r.
 2. Zgłaszanie przez radnych pisemnych wniosków do projektu budżetu na 2018r.
 3. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017r. w zakresie kultury, sportu, edukacji, turystyki i promocji gminy
 4. Sprawozdanie z działalności Biblioteki i Domu Kultury w Łapach
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2017-09-21

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-09-21

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-09-21