Ogłoszenie z dnia 2017-10-20 - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2017-10-20
Tytuł XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 27 października    2017r. (piątek) o godz.10.00 w sali  Ośrodka  Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką nr 681 na odcinku Roszki Wodźki – Płonka Kozły (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łapy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku" (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2017-2020 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla SP ZOZ w Łapach (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 11. Informacja Przewodniczącego Rady na temat oświadczeń majątkowych radnych gminy za 2016 rok
 12. Informacja Burmistrza Łap na temat oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2016 rok
 13. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski
 16. Przyjęcie protokołu nr XXXVII/17z sesji Rady Miejskiej.
 17. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.1446 ze zm. ) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.                                              

 

 

Termin posiedzenia komisji:

 

 • 23 październik (poniedziałek) 2017r. 16.30 - Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu  Tematyka posiedzenia:
 1. Informacja z realizacji zadań edukacyjnych, w tym wyników sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2016-2017
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 • 25 października (środa) 2017r. godz.16.30 – Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
 1. Omówienie zadań zgłaszanych do finansowania z funduszu sołeckiego
 2. Sprawy różne i wolne wnioski

 

 • 25 października (środa) 2017r. godz.17.00 – Komisja Finansowo- Gospodarcza
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym sytuacji finansowej
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
 3. Sprawy różne i wolne wnioski
 4. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji.

 

Posiedzenia komisji odbędą się w sali  Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2017-10-20

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-10-20

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-10-20