Ogłoszenie z dnia 2017-11-17 - XXXIX sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2017-11-17
Tytuł XXXIX sesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 24 listopada 2017r. (piątek) o godz.10.00 w sali  Ośrodka  Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian
 3. Prezentacja na temat służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2018 (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  (dz. 1361/1 o pow. 0,0144 ha przy ul. Piwnej- Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w obrębie Gąsówka Stara (zmiana nazwy ul. Leona Kruczkowskiego- Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów jej płatności oraz zwolnienia (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2017-2020 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Pierwsze czytanie projektu budżetu gminy na 2018 rok
 11. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap
 12. Interpelacje i zapytania radnych
 13. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski
 14. Przyjęcie protokołu nr XXXVIII/17z sesji Rady Miejskiej
 15. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.1446 ze zm. ) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.           

                           

 • Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo- Gospodarczej, Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 21 listopada (wtorek) 2017r. o godz. 16.30 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Polna 9 w Łapach.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu na 2018r.
 2. Omówienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie 2018r.
 3. 3. Informacja nt. realizacji funduszu sołeckiego w 2017r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2017-11-17

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-11-17

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-11-17