Ogłoszenie z dnia 2017-12-13 - XL sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2017-12-13
Tytuł XL sesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 20 grudnia 2017r. (środa) o godz.10.00 w sali  Ośrodka  Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian
 3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Łupianka Nowa (Komisja wiodąca: Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Łapy na lata 2018-2020” (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Łapy na lata 2014-2021 – Część Diagnostyczna (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na 2018r. (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta i Gminy Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – ul. Świerkowa (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości- ul. Świerkowa (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości w dzierżawę (Uhowo-składowisko odpadów; Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu  pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę  (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2017-2020 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Łapy na lata 2018-2021 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 15. Drugie czytanie projektu budżetu gminy na 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 17. Rozpatrzenie 2 skarg na działalność burmistrza Łap (Komisja wiodąca: Komisja Rewizyjna)
 18. Rozpatrzenie skargi na uchwałę Nr XXXIX/318/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Łapach na 2018 rok.
 20. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 2017r.
 21. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap
 22. Interpelacje i zapytania radnych
 23. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski
 24. Przyjęcie protokołu nr XXXIX/17z sesji Rady Miejskiej
 25. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.1446 ze zm. ) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.          

 

 • Posiedzenie połączonych Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się  w dniu 18 grudnia 2017r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali Urzędu Miejskiego.

Tematyka posiedzenia:

 1. Drugie czytanie projektu budżetu gminy na 2018 rok
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
 3. Propozycje planu pracy poszczególnych komisji.
 4. Podsumowanie pracy komisji- sprawozdanie
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokołu ze wspólnego  posiedzenia  komisji.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2017-12-13

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-12-13

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-12-13