Ogłoszenie z dnia 2017-12-29 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - Wojno Robert i Paweł (węzeł betoniarski) 2017

Data 2017-12-29
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - Wojno Robert i Paweł (węzeł betoniarski) 2017

Znak: P.6220.10.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 grudnia 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego na działkach nr 515/12 i 515/8 położonych w Łapach przy ulicy Wodociągowej.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Pana Pawła Wojno i Pana Roberta Wojno z dnia 24 października 2017 r.

Zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających (tj. z Opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku) w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2017-12-30

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-12-30

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-12-30