Ogłoszenie z dnia 2018-02-15 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - SP ZOZ (lądowisko przy szpitalu) 2018

Data 2018-02-15
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - SP ZOZ (lądowisko przy szpitalu) 2018

Znak: P.6220.1.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05 lutego 2018 r. na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego przy szpitalnym oddziale ratunkowym SP ZOZ na działce nr 715/4 położonej w Łapach przy ulicy Korczaka 23; w imieniu Inwestora działa Pełnomocnik Pan Łukasz Szumiec.

Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą się zapoznać w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 (pokój nr 306) w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi
i zastrzeżenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-02-15

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2018-02-15

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2018-02-15