Ogłoszenie z dnia 2018-02-16 - XLII sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2018-02-16
Tytuł XLII sesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875  ze zm. ) zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 

23 lutego  2018r. (piątek) o godz. 10.00 w sali  Ośrodka  Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian
 3. Funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości i PTSSE w Łapach
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Łapy publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Łapy przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty bazowej stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej w gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap w 2018r. (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty bazowej okresowych stypendiów sportowych gminy Łapy w 2018r.(Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc targowych na terenie miasta Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego ("Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1527B w m. Gąsówka-Skwarki": Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego ("Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1527B w miejscowości Gąsówka Osse z drogą gminną Nr 106550B Gąsówka Osse - Płonka Kościelna"; Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2018-2021 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 13. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora MOPS w Łapach  i Burmistrza Łap (Komisja wiodąca: Komisja Rewizyjna)
 14. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski
 17. Przyjęcie protokołu nr XLI/18z sesji Rady Miejskiej
 18. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875  ze zm. ) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

 

Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 21 lutego (środa) 2018r. o godz. 17.00 w sali Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. W. Sikorskiego 24.

Tematyka posiedzenia:

1.Funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości i PTSSE w Łapach

2.Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

3.Sprawy różne i wolne wnioski.

4.Przyjęcie protokołu ze wspólnego  posiedzenia  komisji.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-02-16

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2018-02-16

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2018-02-16