Ogłoszenie z dnia 2018-02-26 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - ZWiK (sieć wodociągowa magistralna) 2018

Data 2018-02-26
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - ZWiK (sieć wodociągowa magistralna) 2018

Znak: P.6220.2.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2018 r. na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej magistralnej na działkach nr 588/1, 588/2, 377/2, 905, 378/2, 379/2, 379/1, 1892 i 326 położonych w Łapach; w imieniu Inwestora działa Pełnomocnik Pan Maciej Pieróg.

Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą się zapoznać w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 (pokój nr 306) w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-02-26

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2018-02-26

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2018-02-26