Ogłoszenie z dnia 2018-03-09 - Obwieszczenie o umorzeniu postępowania - ZWiK (sieć wodociągowa magistralna) 2018

Data 2018-03-09
Tytuł Obwieszczenie o umorzeniu postępowania - ZWiK (sieć wodociągowa magistralna) 2018

Znak: P.6220.2.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 09 marca 2018 r. umorzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej magistralnej na działkach nr 588/1, 588/2, 377/2, 905, 378/2, 379/2, 379/1, 1892 i 326 położonych w Łapach. Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach z dnia 19 lutego 2018 r.;
w imieniu inwestora działa Pełnomocnik Pan Maciej Pieróg.

Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą zapoznać się w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 306 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z-ca Burmistrza Wiesław Kamieński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-03-10

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2018-03-10

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2018-03-10