Ogłoszenie z dnia 2018-03-12 - Obwieszczenie - SP ZOZ (art. 10 KPA + postanowienie bez oceny) lądowisko [2018]

Data 2018-03-12
Tytuł Obwieszczenie - SP ZOZ (art. 10 KPA + postanowienie bez oceny) lądowisko [2018]

P.6220.1.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 10 i 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że zgromadzono pełen materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska przeznaczonego dla śmigłowców ratownictwa medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SP ZOZ na działce nr 715/4 położonej przy ulicy Korczaka 23 w Łapach.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek SP ZOZ w Łapach z dnia 05 lutego 2018 r.; w imieniu inwestora działa Pełnomocnik Pan Łukasz Szumiec.

Jednocześnie informuję, że w dniu 12 marca 2018 r. zostało wydane Postanowienie znak: P.6220.1.2018, na podstawie którego Burmistrz Łap nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, co równa się zwolnieniu z obowiązku sporządzenia raportu dla tej inwestycji.

Strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym, w tym z wydanym postanowieniem oraz z niezbędną dokumentacją sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ciągu 7 dni (licząc od dnia doręczenia) w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu (p. 306). Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w organie I-ej instancji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-03-12

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2018-03-12

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2018-03-12