Ogłoszenie z dnia 2018-03-27 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę skrzyżowania dróg

Data 2018-03-27
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę skrzyżowania dróg

AR.6740. 3. 46. 2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Łap złożonego w dniu 04.10.2017 r., doprecyzowanego w dniu 21.03.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę skrzyżowania drogi gminnej nr 106532B Płonka Kościelna – Łupianka Stara z droga powiatową nr 2060B Płonka Kościelna – Jeńki, na działkach 439, 441, 138/4 Obręb 16 Łupianka Stara, gmina Łapy.

Zakres robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym obejmuje: budowę nawierzchni jezdni, poboczy, rowów przydrożnych, wycinkę drzew i krzewów,

 

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb 16 Łupianka Stara, jedn. ewid. gm. Łapy:

- nr geod. 138/1 na działki nr 138/4 i 138/3, 138/5.

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej nr 106532B Płonka Kościelna – Łupianka Stara: nr 138/4 – obręb 16 Łupianka Stara, jedn. ewid. gm. Łapy.

 

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 28.03.2018 r. do dnia 11.04.2018 r.

W terminie do dnia 18.04.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-03-27

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2018-03-27

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2018-03-27