Ogłoszenie z dnia 2018-04-06 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - SP ZOZ (lądowisko przy szpitalu) 2018

Data 2018-04-06
Tytuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - SP ZOZ (lądowisko przy szpitalu) 2018

Znak: P.6220.1.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 38 i 72 ust. 6, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 KPA (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego przy szpitalnym oddziale ratunkowym SP ZOZ na działce nr 715/4 położonej w Łapach przy ulicy Korczaka 23.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach z dnia 05 lutego 2018 r.; w imieniu Inwestora działał Pełnomocnik Pan Łukasz Szumiec.

Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem, w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających (tj. Opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku) w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-04-06

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2018-04-06

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2018-04-06