Ogłoszenie z dnia 2018-05-30 - Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki w decyzji środowiskowej - ZWiK (kanalizacja sanitarna) 2018

Data 2018-05-30
Tytuł Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki w decyzji środowiskowej - ZWiK (kanalizacja sanitarna) 2018

Znak:  P.6220.2.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 30 maja 2018 r. na wniosek ZWiK Sp. z o.o. w Łapach wydano Postanowienie znak: P.6220.2.2016 o sprostowaniu oczywistej omyłki w Decyzji Burmistrza Łap o środowiskowych uwarunkowaniach znak: P.6220.2.2016 z dnia 07 marca 2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Łupiance Starej i Płonce-Kozłach.

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem w ciągu 7 dni od daty jego doręczenia.

Zgodnie z dyspozycją art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-05-30

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2018-05-30

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2018-05-30