Ogłoszenie z dnia 2018-06-21 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6740.3.8.2018

Data 2018-06-21
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6740.3.8.2018

AR.6740. 3. 8. 2018

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia    26.06.2018 r.

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, złożony w dniu 15.05.2018 r., doprecyzowanego w dniu 19 .06.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1527B Gąsówka Osse wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr geod.: 69/9, 251/2, 69/13, 69/17, 252/1, 69/14, 236/1, 93/12, 93/4, 67/8, 67/1, 93/14, 93/5, 67/10, 66, 94/1, 54/16, 234/1, 251/3, 51/3, 229 – obręb 5 Gąsówka Osse Bagno, jedn. ew. 200206_5 gm. Łapy.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

  1. przebudowę i rozbudowę jezdni,
  2. budowę ścieżek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego oraz poboczy,
  3. odtworzenie i renowacja rowów przydrożnych,
  4. budowę zjazdów,
  5. przebudowę kolidującej sieci wodociągowej,
  6. przebudowę kablowych i napowietrznych sieci telekomunikacyjnych,
  7. usunięcie drzew i krzewów

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb 5 Gąsówka Osse Bagno, j. ewid. gm. Łapy:

- nr geod. 67/5 na działki nr 67/10 i 67/11

- nr geod. 67/7 na działki nr 67/8 i 67/9

- nr geod. 93/9 na działki nr 93/14 i 93/15

- nr geod. 54/2 na działki nr 54/16 i 54/17

- nr geod. 93/11 na działki nr 93/12 i 93/13

- nr geod. 234 na działki nr 234/1 i 234/2

- nr geod. 236 na działki nr 236/1 i 236/2

- nr geod. 252 na działki nr 252/1 i 252/2

- nr geod. 69/11 na działki nr 69/17 i 69/18

- nr geod. 251/1 na działki nr 251/3 i 251/4

- nr geod. 69/10 na działki nr 69/12, 69/13 i 69/16

- nr geod. 69/2 na działki nr 69/14 i 69/15.

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 2527B:

- 67/10, 67/8, 93/14, 54/16, 93/12, 234/1, 236/1, 252/1, 69/17, 251/1, 69/13, 69/14 - obręb 5 Gąsówka Osse Bagno, jedn. ew. gm. Łapy.

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 26.06.2018 r.  do dnia 10.07.2018 r.

            W terminie do dnia 17.07.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,              ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-06-21

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2018-06-21

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2018-06-21