Ogłoszenie z dnia 2018-06-21 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6740.3.9.2018

Data 2018-06-21
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6740.3.9.2018

AR.6740. 3. 9. 2018

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia    26.06.2018 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, złożony w dniu 15.05.2018 r., doprecyzowanego w dniu 19.06.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1527B Gąsówka Skwarki wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr geod.: 70/2, 354/1, 70/4, 369/1, 77/4, 77/3, 77/2, 141/2, 142/2, 80/2, 143/2, 78/2, 79/2, 144/2, 83/2, 145/2, 145/3, 366/1, 146/3, 84/2, 146/2, 85/2, 147/3, 147/2, 148/2, 86/2, 149/2, 150/2, 78/2, 87/3, 151/2, 152/2, 88/2, 89/2, 153/2, 154/2, 90/2, 91/2, 155/2, 156/2, 157/2, 95/2, 351/2, 96/2, 158/2, 159/2, 97/2, 104/2, 103/2, 160/2, 161/2, 161/7, 161/5, 105/2, 162/3, 162/2, 106/6, 106/5, 107/25, 163/2, 164/2, 110/2, 110/4224/2, 355/1, 109/2, 109/4, 108/2, 355/2, 115/2, 225/2, 116/2, 226/2, 227/2, 117/2, 228/2, 229/2 – obręb 6 Gąsówka Skwarki, jedn. ew. 200206_5 gm. Łapy, czasowe zajęcie działek o nr geod.: 89/1, 152/1, 153/1, 91, 155/1, 105/3, 105/4 i 108/1 – obręb 6 Gąsówka Skwarki, jedn. ew. 200206_5 gm. Łapy pod przebudowę sieci telekomunikacyjnej i energetycznej, nr 354/2 – obręb 6 Gąsówka Skwarki, jedn. ew. 200206_5, gm. Łapy pod przebudowę skrzyżowania.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

  1. przebudowę i rozbudowę jezdni,
  2. budowę ścieżek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego oraz poboczy,
  3. budowę zjazdów,
  4. budowę przepustu,
  5. budowę sieci kanalizacji deszczowej,
  6. odtworzenie i renowacja rowów przydrożnych,
  7. przebudowę kolidującej sieci wodociągowej,
  8. przebudowę napowietrznych sieci energetycznych,
  9. przebudowę kablowych i napowietrznych sieci telekomunikacyjnych,
  10. wycinkę drzew i krzewów,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb 6 Gąsówka Skwarki, j. ewid. gm. Łapy:

- nr geod. 70/1 na działki nr 70/3 i 70/4

- nr geod. 369 na działki nr 369/1 i 369/2

- nr geod. 77/1 na działki nr 77/3, 77/4 i 77/5

- nr geod. 145/1 na działki nr 145/3 i 145/4

- nr geod. 146/1 na działki nr 146/3 i 146/4

- nr geod. 147/1 na działki nr 147/3 i 147/4

- nr geod. 87/1 na działki nr 87/3 i 87/4

- nr geod. 161/3 na działki nr 161/7 i 161/8

- nr geod. 161/4 na działki nr 161/5 i 161/6

- nr geod. 162/1 na działki nr 162/3 i 162/4

- nr geod. 161/3 na działki nr 161/7 i 161/8

- nr geod. 110/1 na działki nr 110/3 i 110/4

- nr geod. 109/1 na działki nr 109/3 i 109/4.

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 2527B:

- 70/4, 369/1, 366/1, 77/3, 77/4, 145/3, 146/3, 147/3, 87/3, 161/7, 161/5, 162/3, 110/4, 109/4 - obręb 6 Gąsówka Skwarki, jedn. ew. gm. Łapy.

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 26.06.2018 r.  do dnia 10.07.2018 r.

            W terminie do dnia 17.07.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,              ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-06-21

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2018-06-21

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2018-06-21