Ogłoszenie z dnia 2018-11-02 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - Kruszewski Krzysztof [2018]

Data 2018-11-02
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - Kruszewski Krzysztof [2018]

Znak: P.6220.3.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 października 2018 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej o obsadzie 192 DJP (docelowa obsada inwentarza w gospodarstwie wyniesie 220 DJP) wraz ze szczelnym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 812 m3, płytą obornikową o powierzchni 560 m2, zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 480 m3 oraz zbiornikiem na nieczystości technologiczne o pojemności 9,5 m3 na działkach nr 63/1 i 63/2 położonych w Płonce-Matyskach.

Zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 306.

Z-ca Burmistrza Łap Wiesław Kamieński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-11-02

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2018-11-02

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2018-11-02