Ogłoszenie z dnia 2019-01-16 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - Dragowski Jerzy (odpady z kabli) 2018

Data 2019-01-16
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - Dragowski Jerzy (odpady z kabli) 2018

Znak: P.6220.7.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 stycznia 2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów na działkach nr 277/21, 277/23 i 277/25 położonych w Łapach przy ulicy Harcerskiej 2D.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek „EL-DI” Jerzy Drągowski z dnia 26 listopada 2018 r.

Zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 - w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

Z-ca Burmistrza Krzysztof Dudziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2019-01-16

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2019-01-16

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2019-01-16