Ogłoszenie z dnia 2019-01-23 - Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ooś - Kruszewski (obora) Płonka-Matyski

Data 2019-01-23
Tytuł Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ooś - Kruszewski (obora) Płonka-Matyski

Znak: P.6220.5.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej o obsadzie 192 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie wyniesie 220 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 63/1 i 63/2 położonych w Płonce-Matyskach.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek Pana Krzysztofa Kruszewskiego z dnia 16 listopada 2018 r., który został uzupełniony w dniu 18 stycznia 2019 r. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Łap, a organami właściwymi do dokonania uzgodnień i wyrażenia opinii są odpowiednio: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku.

Z wnioskiem Inwestora oraz z dokumentacją sprawy, w tym z raportem oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 30 dni (licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości) w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 pokój nr 306 w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@um.lapy.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Łap.

 

z-ca Burmistrza Krzysztof Dudziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2019-01-23

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2019-01-23

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2019-01-23