Ogłoszenie z dnia 2017-01-13 - XXIX sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2017-01-13
Tytuł XXIX sesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu 20 stycznia 2017r. (piątek) o godz.10.00 w sali Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Informacja na temat programu ferii zimowych organizowanych przez placówki oświatowe, kulturalne i sportowe.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/479/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Łapy publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2618)- Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom (nowoprojektowane ulice w rejonie ul. 3 Maja, Długiej i Nowowiejskiej)- Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości w dzierżawę ( ul. Piaskowa) - Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski
 13. Przyjęcie protokołu nr XXVIII/16 z sesji Rady Miejskiej.
 14. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.1446 ze zm. ) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.    

 

 • Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu, Komisji Finansowo-Gospodarczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 18 stycznia (środa) 2017r. o godz. 16.30 w Gimnazjum nr 1 w Łapach ul. Matejki 19.

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja na temat programu ferii zimowych organizowanych przez placówki oświatowe, kulturalne i sportowe.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

3. Sprawy różne i wolne wnioski.

4. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-01-13

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-01-13